Γεν. Συνέλευση του ΣΟΦΨΥ ΒΑ

Στις 14/1/23 έγινε η Γεν. Συνέλευση 2022 του ΣΟΦΨΥ ΒΑ Αττικής στο Β΄ ΚΑΠΗ Εργατ. Πολυκατοικιών στο Μαρούσι, παρουσία πολλών μελών του Συλλόγου.

Η Πρόεδρος κα Κατσαρού αναφέρθηκε στο σημαντικό έργο που επιτελέστηκε το 2022, και στις Ομάδες Ψυχοενδυνάμωσης των μελών που συνεχίζουν να λειτουργούν και το 2023 με την υποστήριξη της ΕΠΑΨΥ.

Ο Ταμίας κος Σεισάκης αναφέρθηκε στο πλεόνασμα χρήσης του 2022 κυρίως λόγω των οικονομικών ενισχύσεων μελών μας, και ότι προχωρούν οι διαδικασίες δημοσίευσης του Νέου Καταστατικού.

Μετά την Έκθεση της Εξελ. Επιτροπής, τις ερωτήσεις και τις προτάσεις μελών μας για τη βελτίωση της λειτουργίας του ΔΣ, ακολούθησε η κοπή της πίτας 2023 του Συλλόγου.  

ΠΡΟΝΟΙΑΚΟ και ΕΡΓΑΣΙΑ 2022

Νόμος 4950 (ΦΕΚ A’ 128/2-7-2022) Άρθρο 56 – Προστασία πασχόντων από ψυχικές παθήσεις – Τροποποίηση Άρθρου 23 παρ. 1 του Ν. 4488/2017.

Άρθρο 56 . . .

«1.α. Γενικές και ειδικές διατάξεις που προβλέπουν διακοπή ή περικοπή της σύνταξης αναπηρίας ή της σύνταξης λόγω θανάτου και των προνοιακών ή άλλων επιδομάτων όταν ο δικαιούχος αναλαμβάνει εργασία ή αυτοαπασχολείται, δεν έχουν εφαρμογή στους δικαιούχους με ψυχική ή νοητική αναπηρία ή ψυχική και νοητική αναπηρία, με ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω, εφόσον η ανάληψη μισθωτής απασχόλησης ή η αυτοαπασχόληση ενδείκνυται για λόγους ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης και η κρίση αυτή πιστοποιείται με γνωμάτευση μονάδας ψυχικής υγείας, η οποία θα ισχύει για τρία (3) έτη, του αντίστοιχου Τομέα Ψυχικής Υγείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 2716/1999 (Α’ 96).

β. Η ανάληψη μισθωτής απασχόλησης ή η αυτοαπασχόληση των ανωτέρω προσώπων για λόγους ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης, δεν επηρεάζει την σχετική κρίση αξιολόγησης αναπηρίας περί ανικανότητας για κάθε βιοποριστική εργασία, κατά τη διαδικασία πιστοποίησης αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ.

γ. Η λήψη σύνταξης ή άλλης προνοιακής παροχής που συνδέεται με τη διαπίστωση ψυχικής ή νοητικής αναπηρίας ή ψυχικής και νοητικής αναπηρίας με ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω, δεν στερεί από τον δικαιούχο το δικαίωμα εγγραφής στο Ψηφιακό Μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, ή την υπαγωγή στο άρθρο 2 του Ν. 2643/1998 (Α’ 220), περί της μέριμνας για την απασχόληση προστατευόμενων προσώπων».

ΧΡΟΝΙΟΤΗΤΑ 2021

Πολλά μέλη του ΣΟΦΨΥ ΒΑ με Ψυχική νόσο 67% και άνω, ταλαιπωρούνται κάθε 2-3 χρόνια για Παράταση Γνωμάτευσης ΚΕΠΑ, για να έχουν κάρτα Απεριορίστων Διαδρομών μετακίνησης, για να παίρνουν το Προνοιακό Επίδομα κλπ.

Το 2021 σε κάποια μέλη του ΣΟΦΨΥ ΒΑ με Ψυχική νόσο 67% και άνω, που επανεξετάστηκαν από τα ΚΕΠΑ και πληρούσαν τις Προϋποθέσεις, δόθηκε Ιατρική Γνωμάτευση εφ΄όρου ζωής.

Οι Προυποθέσεις για να δοθεί γνωμάτευση εφ΄όρου ζωής είναι:

 – Να υποβληθεί στο ΚΕΠΑ η σχετική Αίτηση (πατήστε εδώ), συνοδευόμενη από προηγούμενες γνωματεύσεις ΚΕΠΑ 10ετίας και άνω του ενδιαφερόμενου.

 – Να κατατεθεί στο ΚΕΠΑ η Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προς ΕΦΚΑ (πατήστε εδώ), που μας υπέδειξε η κ. Γιαννετοπούλου.